Om økonomi

Husråd


   -  fortrolige energiråd for bolighus

"Har vi råd til dette?"

Hvor god økonomi der er i et prosjekt, kan vurderes ut fra flere synsvinkler.  Det begynner gjerne med at man spør seg om følgende:


  • Sparer vi nok energi til at vi får tilbake det vi har investert?
  • Hvor mye stiger huset i verdi?
  • Hvor mye kan vi investere?
  • Klarer vi å skaffe nok penger til dette?
  • Hva går det eventuelt an å få støtte til fra Enova?
  • Hvilke tiltak gir mest effekt?
  • Hvilke tiltak er dyrest å gjennomføre?


Husråd kan tilby økonomiske analyser av forskjellige typer:


Energikalkyler, så man vet omtrent hvor mye strøm man vil spare.


Kostnadsoverslag for de tiltakene som skal gjøres, ut fra erfaringsdata fra bl.a. Norconsult og Holte Prisbase.  Da har huseieren tall til budsjettering, tall å gå til banken med, og grunnlag for å vurdere anbud.


Vurdering av husets verdipotensiale ved å analysere statistikker over eiendommer i nærområdet av tilsvarende standard som den man vil oppnå med tiltaket.  Dermed vet man mer om hvor mye man har "å gå på" før man risikerer å ikke få tilbake pengene den gangen man eventuelt vil selge huset. Les mer her.


Nåverdi og internrente er best til å måle lønnsomheten i en investering.  For å kunne si noe om lønnsomhet i energitiltak, må man kunne mene noe om tiltakets effekt, prisveksten på strøm, og husets verdistigning etter tiltaket og veksten de følgende årene.  Om framtida vet man aldri noe sikkert, men må foreta en "kvalifisert gjetting" ut fra det som er rimelig å anta.  Hus kan bli flere hundre år gamle, så vi kan godt anta en levetid på 50 - 100 år for en energioppgradering, men vet lite om strømprisen så langt fram.  Et kortere perspektiv på 20-25 år er derfor mer vanlig i kalkyler av lønnsomhet og risiko.


Payback er en populær metode som viser hvor lang tid det går før investeringen har betalt seg.  Dermed sier den også noe om finansiell risiko fordi usikkerheten blir større om tilbakebetalingstida er lang.


Analysene som leveres, gir ikke fasitsvar, men så gode estimater som mulig ut fra erfaringsdata fra anerkjente statistikker og datakilder.


Les om ENOVAs ulike støtteordninger øverst på denne sida eller her.

Budsjett
Investeringsmargin
Energi spart

Copyright © All Rights Reserved